Segern i Tolvajärvi 1939

Avdelning P som hörde till jägarofficeren, överste Talvelas Avdelning T vann över fiendens infanteridivision i Tolvajärvi 12.12. Kommendör för Avdelning P var jägarofficeren, överstelöjtnant Pajari. Segern i Tolvajärvi var den första märkbara segern i vinterkriget. Kort efter segern befordrade Överbefälhavaren Talvela till generalmajor och Pajari till överste.

Läs mer

Tolvajärviriktningen

Trupperna i Tolvajärviriktningen hade i början av december förstärkts till att omfatta bl.a. tre avdelta bataljoner (Avd.B 9, Avd.B 10, Avd.B 112) och en cykelbataljon (Cyk.B 7). På området fanns också två  artilleribatterier (9.Btri/AR 13 och 5.Btri/AR 12). Förstärkningarna var inte tillräckliga. Sovjetdivisionen hade inte kunna stoppas.

Till Tolvajärviriktningen sändes från 6.Divisionen som var överbefälharens reserv vid Davidsstad (Taavetti), ett infanteriregemente (IR 16) och en sektion (III/AR 6). Enligt Talvelas önskemål var överstelöjtnant Aaro Pajari regementskommendör. Han kom att senare vara kommendör för Avdelning P i Tolvajärviriktningen.

Avdelning P stabiliserade läget 8−11.12 i Tolvajärviområdet

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45. Karttakeskus 2008.

Brigadkommendör Nikolai I. Belajevs 139.Division kom till Tolvajärvi området. Efter det fick han en order att fullfölja förintandet av de finska trupperna i Tolvajärviområdet och fortsätta anfallet till Korpiselkä. Divisionen påbörjade anfallet 8.12 och erövrade Tolvajärvi sjöområdets östra stränder.

Avdelning P gjorde det första motanfallet under ledning av Pajari 8.12 till Tolvajärvis östra strand. De finska trupperna avvärjade fiendens anfallsförsök mot Tolvajärvis västra strand. Fiendens infanteriregemente som framryckt genom skogen slog till 10.2 sent på kvällen i ryggen på Avdelning P som var mitt i anfallsförberedelserna. Situationen reddes upp 11.12 före morgonen. Tidpunkten för Avdelning P:s anfall uppsköts till 12.12.

Avdelning P:s anfall ledde till en betydelsefull seger

Beljajevs infanteridivision skulle börja sitt nya anfall 12.12. Samma dag började Avdelning P sitt anfall. Med det anfallet uppnåddes en betydelsefull segar.

Överstelöjtnant Pajari rapporterade om striden åt Talvela 12.12 klockan 17

Med dagens anfall har jag slagit fienden vid Tolvajärvi och fienden har retirerat österut efter svåra förluster. Omringningen av den norra flanken misslyckades, men anfallet var framgångsrikt främst tack vare den södra sidan, som erövrade Kotisaari. Även centrum erövrades tack vare seg inbrytning mot Tolvajärvinäset. Efter att jag klockan 13.00 satt in huvuddelen av reserven för att göra en inbrytning i fienden mittstyrkor, förslappades fiendens försvar och en allmän retirering började. Striden har varit för alla mina trupper ytterst betungande och slitsam. Därför är också förlusterna anmärkningsvärt stora.

Efter att finnarna anfallit mot139.Divisionen som var i startgroparna för sitt anfall, retirerade fiendedivisionen under kaotiska förhållanden. Divisionens trupper samlades upp i Ristisalmi området där de grupperades i försvar.

De finska trupperna nådde Ägläjärvi under dagen 17.12.

Efter framgången vid Tolvajärvi fortsatte Avdelning P, efter en dags vila, att rycka fram mot Ägläjärvi. Pajaris trupper hade flere skärmytslingar med de retirerande sovjettrupperna. Efter fem dagar var man framme vid Ägläjärvi.

Ari Raunio